3, 2, 1…START!

Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu” din București începe campania de înscriere în anul școlar 2021 – 2022!

Oferta educațională a Liceului Teoretic „Dr. Mioara Mincu” se concretizează într-un  program de pregătire care respectă curriculum național și include disciplina opțională Educație pentru Sănătate, precum și un program de pregătire lingvistică cu certificare ȋn UE  și pregătire ȋn informatica aplicată cu certificare ECDL.

În clasa a IX-a și a X-a, elevii studiază în cadrul profilului Real, specializarea Științe ale Naturii, care oferă o distribuție echilibrată a tuturor disciplinelor, ȋn clase formate din 10 – 15 elevi. Ȋn anul școlar 2021 – 2022, elevii din clasa a IX-a pot opta pentru ȋnscrierea ȋn clase cu studierea limbii engleze ȋn regim intensiv.

Criteriile de admitere sunt următoarele:

 • Se pot ȋnscrie doar absolvenții clasei a VIII-a din anul școlar 2020 – 2021 sau din seriile anterioare, care nu depășesc vȃrsta de 16 ani și au susținut examenul de Evaluare Națională;
 • Media de admitere: minimum: 7.00
 • Media 10 la purtare ȋn clasele V – VIII;
 • Certificat/diploma care validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2 corespunzător CECRL – pentru admiterea ȋn clasele cu predare ȋn regim engleza intensive;
 • Susținerea interviului de admitere.

Admiterea la Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu” constă ȋntr-un interviu cu membrii Comisiei de Admitere.

Procedura de admitere constă ȋn:

 • Completarea formularului online
 • După completarea formularului veți fi contactați telefonic și pe adresa de e-mail din formular pentru programarea la interviul de admitere;
 • Achitarea taxei de ȋnscriere și prezentarea la interviul de admitere la data la care ați fost programat, cu dosarul de ȋnscriere;
 • Comunicarea rezultatului;
 • Semnarea contractului de școlarizare și efectuarea plății taxei, ȋn termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea rezultatului.

Ȋnscrierea se face pe baza următoarelor documente:

 1. Cerere de înscriere la Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu„ (obținută de la Secretariatul Liceului);
 2. Foaia matricolă pentru clasele V – VIII – original;
 3. Diploma de la Evaluarea Națională (original și copie);
 4. Adeverința care să conțina media de absolvire a claselor V – VIII, eliberată de școala de proveniență;
 5. Adeverința eliberată de unitatea de învățământ la care a absolvit clasa a VIII-a din care să rezulte notele obținute la evaluarea națională;
 6. Echivalarea studiilor (pentru elevii care au studiat în alt sistem de învăţământ decât cel aferent curriculei MEC);
 7. Actul de identitate (obligatoriu pentru candidații care au împlinit 14 ani, original și copie);
 8. Certificatul de naștere – copie legalizată;
 9. Portofoliul educațional (opțional) care va cuprinde: o caracterizare din partea profesorului diriginte din clasa a VIII-a, diplome obținute la concursurile școlare și extrașcolare, alte documente care pot atesta implicarea candidatului în acțiuni civice, umanitare, voluntariat etc.;
 10. Certificatul/diploma care validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2 corespunzător CECRL (original și copie) – pentru clasele ȋn regim engleză intensiv;
 11. Fișa medicală;
 12. 2 foto 3/4;
 13. Copii pentru actele de identitate ale părinților;
 14. Copie pentru actul de custodie ( dacă este cazul);
 15. Dovada achitării taxei de înscriere – 250 RON;
 16. Dovada achitării taxei de şcolarizare, integral sau prima rată (copie), în ziua în care candidatul este declarat ADMIS;
 17. Dosar mapă din carton.

Taxe

Taxa de școlarizare: 8.400 lei – se va achita în contul: RO30 UGBI 0000 0720 2840 1RON, deschis la Garanti Bank, în termen de 5 (cinci) zile de la confirmarea admiterii.

Taxa de ȋnscriere: 250 de lei se va achita în contul RO30 UGBI 0000 0720 2840 1RON, deschis la Garanti Bank.

Taxa școlară include:

 • toate cursurile obligatorii pentru nivelul liceal, din curriculum-ul MEC;
 • ore suplimentare pentru aprofundarea cunoștințelor;
 • pregătiri suplimentare pentru performanţă şi participare la concursuri şcolare;
 • pregătire pentru examenele de limba engleza (Cambridge);
 • pregătire pentru examenul ECDL;
 • catalog electronic;
 • consiliere pentru elevi și părinți;
 • manuale școlare;
 • paza asigurată non-stop;
 • premii pentru elevi la diferite concursuri și la sfârșit de an școlar;
 • serbări şi evenimente organizate de şcoală, cuprinse în programul de activităţi extraşcolare și extracurriculare: activități sportive (înot, tenis, baschet, etc), concursuri, după terminarea orelor de curs, conform unui program stabilit de comun acord cu părinții/ reprezentantul legal;
 • informare şi consultanţă privind orientarea în carieră.

Taxa școlară nu include:

 • taxe pentru participarea la diverse concursuri;
 • uniforma şcolară;
 • spectacole, excursii şi tabere;
 • cluburi cu plată – public speaking, debate, educație financiară.

Alege o educație de calitate!

Înscrie-te la LICEUL TEORETIC „DR. MIOARA MINCU”!

FORMĂM CARACTERE SĂNĂTOASE

 Str. Viitorului nr. 161-163, sector 2, 020609 București – tel / fax: +4021.211.40.51;

contact@liceulmincu.ro, www.liceulmincu.ro